تشک سفری پلی کتان

یک لایه 500 گرم بر متر مربع الیاف
دو لایه 700 گرم بر متر مربع الیاف
سه لایه 1000 گرم بر متر مربع الیاف