دیجیتال و رانفورس

چاپ دیجیتال
سری دوستدار محیط زیست.
پارچه رانفورس / الیاف هالو 400 گرم بر متر مربع / چاپ دیجیتال پیگمنت.

 

یکنفره 4 تکه و شامل:
لحاف 220*160 1 تخته
ملحفه کشدوز 90*200 1 تخته
روبالشی کتیبه 50*70 1 تخته
روبالشی ساد 50*70 1 تخته

 

دو نفره 6 تکه و شامل:
لحاف 230*210 1 تخته
ملحفه کشدوز 180*200 1 تخته
روبالشی کتیبه 50*70 2 تخته
روبالشی ساده 50*70 2 تخته

 

برای جلوگیری از رنگ رفتگی و کدری محصول حین شستشو رعایت نکات ذیل لازم الاجراست

1. ماشین لباسشویی را در حالت COTTON قراردهید.
2. از مایع لباسشویی مخصوص پارچه های رنگی استفاده کنید
3. همزمان با مایع لباسشویی از نرم کننده حوله و پارچه استفاده کنید
4. روبالشی و کشدوز را به حالت پشت و رو در ماشین لباسشویی قرار دهید

5. همراه روبالشی و کشدوز حوله یا لباس دیگری در ماشین لباسشویی قرار ندهید